നവരാത്രി മഹോത്സവ യജ്ഞങ്ങൾ സമാപിച്ചു

കണ്ണൂർ ശ്രീ ഹനുമാൻ ദേവ സ്ഥാനമായ സന്മാർഗ്ഗ  ദർശന സഹോദര ആശ്രമത്തിൽ നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ  ഇന്ന് രാവിലെ ഹനുമൽ  കുംഭം പയ്യാമ്പലം സമുദ്രത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ്.
കണ്ണൂർ ശ്രീ ഹനുമാൻ ദേവസ്ഥാനമായ സന്മാർഗ്ഗ ദർശന സഹോദര ആശ്രമത്തിൽ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ വിവിധ പരിപാടികളോടുകൂടി ആരംഭിച്ച നവരാത്രി മഹോത്സവ യജ്ഞങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ഹനുമൽ കുംഭം പയ്യാമ്പലം സമുദ്രത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങോട് കൂടിയും തുടർന്ന് ഏകാദശി മധ്യാഹ്ന പൂജയോടും കൂടി സമാപിച്ചു.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്