കുറ്റ്യാട്ടൂര്‍ ശ്രീമഹാശിവക്ഷേത്രത്തില്‍ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി മാതൃസമിതി നേതൃത്വത്തില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷിച്ചു

കുറ്റ്യാട്ടൂര്‍ ശ്രീമഹാശിവക്ഷേത്രത്തില്‍  ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി മാതൃസമിതി നേതൃത്വത്തില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷിച്ചു. കൃഷ്ണപാട്ട് അഖണ്ഡപാരായണം, ഉറിയടി, വിശേഷാല്‍പൂജകള്‍, പായസദാനം എന്നിവ നടന്നു. ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് സി.ബാലഗോപാലന്‍ മാസ്റ്റര്‍, സെക്രട്ടറി ആര്‍.വി.സുരേഷ്കുമാര്‍, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.ആര്‍. ശ്രീലത ടീച്ചര്‍, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സജീവ് അരിയേരി, മാതൃസമിതി പ്രസിഡന്റ് സുമിത എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. കൃഷ്ണപാട്ട് അഖണ്ഡപാരായണം, ഉറിയടി, വിശേഷാല്‍പൂജകള്‍, പായസദാനം എന്നിവ നടന്നു. ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് സി.ബാലഗോപാലന്‍ മാസ്റ്റര്‍, സെക്രട്ടറി ആര്‍.വി.സുരേഷ്കുമാര്‍, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.ആര്‍. ശ്രീലത ടീച്ചര്‍, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സജീവ് അരിയേരി, മാതൃസമിതി പ്രസിഡന്റ് സുമിത എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.. കൃഷ്ണപാട്ട് അഖണ്ഡപാരായണം, ഉറിയടി, വിശേഷാല്‍പൂജകള്‍, പായസദാനം എന്നിവ നടന്നു. ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് സി.ബാലഗോപാലന്‍ മാസ്റ്റര്‍, സെക്രട്ടറി ആര്‍.വി.സുരേഷ്കുമാര്‍, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.ആര്‍. ശ്രീലത ടീച്ചര്‍, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സജീവ് അരിയേരി, മാതൃസമിതി പ്രസിഡന്റ് സുമിത എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. 


0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്