ശ്രീരാമനവമിയും ഹനുമൽജയന്തിയും

കണ്ണൂർ ശ്രീ ഹനുമാൻ ദേവസ്ഥാനമായ സന്മാർഗ്ഗ ദർശന സഹോദര ആശ്രമത്തിൽ ശ്രീരാമനവമിയും ഹനുമൽ ജയന്തിയും മാർച്ച് 30ന് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഏപ്രിൽ ആറിന് വ്യാഴാഴ്ച വരെ വിശേഷാൽ പൂജകൾ നാമജപം, ഭജന, കീർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ യോടു കൂടി  നടത്തുന്നതാണ്. മാർച്ച് 30ന് വ്യാഴാഴ്ച (ശ്രീരാമനവമി) രാവിലെ ശ്രീ ഗുരുപാദ പൂജയോടുകൂടി മഹോത്സവ യജ്ഞങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. എല്ലാദിവസവും സന്ധ്യക്ക് വിവിധ ഭക്തസംഘങ്ങളുടെ ഭജന, കീർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഏപ്രിൽ 6ന് (ഹനുമൽ ജയന്തി) വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 6മണിക്ക് ആദിത്യ മന്ത്ര പൂജ, ആഞ്ജനേയ നാമാർച്ചന 8മണിക്ക് നാരായണീയ പാരായണം, ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക്  തിലകാർച്ചന, നവഗ്രഹാരതി. സന്ധ്യക്ക് 6മണിക്ക് മംഗളേശ്വര പൂജ, സമൂഹനാമജപം, ആശ്രമ ഭക്ത സംഘത്തിന്റെ ഭജന, തുടർന്നുള്ള മംഗളാരതി യോടുകൂടി  മഹോത്സവ യജ്ഞങ്ങൾ സമാപിക്കും.

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്