കൈവല്യാശ്രമം, നാറാത്ത്, വേദാന്ത സത്സംഗ വേദി, കണ്ണൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം

കൈവല്യാശ്രമം,നാറാത്ത്, വേദാന്ത സത്സംഗ വേദി, കണ്ണൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത മനഃപാഠ ആലാപന മത്സരം -2022💐

മത്സരം:

2022 ഡിസംബർ 25ന്

മനഃപാഠമാക്കി ആലാപനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന പാഠം: ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത

അദ്ധ്യായം 16 - ദൈവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗം.

മത്സരം നടത്തുന്ന സ്ഥലം: കൈവല്യാശ്രമം, നാറാത്ത്

മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി ആണ് മത്സരം നടക്കുക.

വിഭാഗം I:

ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വരെ:

ആദ്യത്തെ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ

വിഭാഗം II:

ക്ലാസ്സുകൾ: 8മുതൽ 12വരെ:

ആദ്യത്തെ 16 ശ്ലോകങ്ങൾ

വിഭാഗം III:

18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ.:

24 ശ്ലോകങ്ങൾ

ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പാരായണത്തിൽ മികവു  കാണിക്കുന്ന അഞ്ച് പേർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നല്കുന്നതാണ്.

പങ്കെടുക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ പേര്, വയസ്സ്, ക്ലാസ്സ്, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ

ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാവുന്നതാണ്/ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുക.

8547881148

9446327937

9495725186

• പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന അവസാന തീയതി: 20-12-2022

നിബന്ധനകൾ:

▪︎മനഃപാഠമായിട്ടാണ് ആലാപനം ചെയ്യേണ്ടത്.

▪︎അവരവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം പേര്‌ ചേർക്കുക 

▪︎മത്സര  സമയം പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.
0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്