പാമ്പുരുത്തി ശ്രീ കൂറുമ്പ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പൂര മഹോത്സവം ഞായറാഴ്ച മുതൽ

പാമ്പുരുത്തി ശ്രീ കൂറുമ്പ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂര മഹോത്സവം മാർച്ച് 17 മുതൽ 23 വരെ നടത്തുന്നതാണ്. 

മാർച്ച്  17 ഞായറാഴ്ച വൈകു. 5 മണിക്ക് പൂവിടൽ, 6 മണിക്ക് ദീപാരാധന, 7 മണിക്ക് പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ, 7.30 ന് പൂവിന് വെള്ളം കൊടുക്കൽ.

മാർച്ച് 22 [6-ാം വിളക്ക് ] ചൊവ്വവിളക്ക് അടിയന്തിരം

മാർച്ച് 23 ന് വൈകു 3 മണിക്ക് പൂരം കടവിൽ നിന്നും പൂരംകുളിയും പൂജാദി കർമ്മങ്ങളും, തുടർന്ന് 4 കാരണവന്മാർ ദേവി ദേവന്മാരെ ശിരസ്സിലേന്തി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് പുറപ്പാട്. തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് പുവിടലും പുതിയ ഭഗവതിയുടെ പാദം കുളിപ്പിക്കലും കാമദേവനെ അയപ്പിക്കലും തുടർന്ന് പൂര മഹോത്സവം സമാപനം...

0/Post a Comment/Comments

മയ്യിൽ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പ്